Menu

บททูตสวรรค์แจ้งข่าว

ก่อ: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์
รับและพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า วันทามารีย์ ฯลฯ

ก่อ: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
รับจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน วันทามารีย์ ฯลฯ

ก่อ: พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
รับและเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย วันทามารีย์ ฯลฯ

ก่อ: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิด พระชนนีเจ้าข้า
รับลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า

ให้เราภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหรรษทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจ้า เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย (รับ) อาแมน

ดาวน์โหลดบทภาวนา

หอจดหมายเหตุ

สารวัด

ประวัติวัดศีลมหาสนิท

ห้องสมุด

X