Menu

บทราชินีสวรรค์

ก่อ: ราชินีสวรรค์ จงยินดีเถิด อัลเลลูยา
รับ: เพราะพระบุตรที่พระแม่ให้กำเนิดนั้น อัลเลลูยา

ก่อ: ทรงกลับคืนพระชนมชีพดังตรัสไว้ อัลเลลูยา
รับ: โปรดวอนขอพระเจ้าเพื่อลูกเถิด อัลเลลูยา

ก่อ: จงชื่นชมยินดีเถิด มารีย์พรหมจารี อัลเลลูยา
รับ: เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วอย่างแท้จริง อัลเลลูยา

ให้เราภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงบันดาลให้โลกยินดี อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ อาศัยพระนางมารีย์พรหมจารี พระมารดาของพระบุตร ขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้รับความสุขแห่งชีวิตนิรันดร เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย (รับ) อาแมน

ดาวน์โหลดบทภาวนา

หอจดหมายเหตุ

สารวัด

ประวัติวัดศีลมหาสนิท

ห้องสมุด

X