Menu

บท เยซู มารีย์ โยเซฟ

เยซูมารีย์ โยเซฟ
ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน

เยซูมารีย์ โยเซฟ
โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย

เยซู มารีย์ โยเซฟ
โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเทอญ

ดาวน์โหลดบทภาวนา

หอจดหมายเหตุ

สารวัด

ประวัติวัดศีลมหาสนิท

ห้องสมุด

X