Menu

ประวัติเจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ
Rev. John Baptist Vivat Praesiri

เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 จังหวัดสมุทรปราการ

รับศีลล้างบาป 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

บิดาชื่อยอแซฟ เอ้งเชียง แพร่สิริ มารดาชื่อมารีอา บุญพา แพร่สิริ

มีพี่น้อง 8 คน ชาย 5 คน หญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6

" เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า "

คุณพ่อได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท สวนผัก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ในทันทีที่ได้จัดงานฉลองวัด นักบุญยอแซฟ ครบ 50 ปี เสร็จสิ้น และเมื่อมาถึงได้ลงมือจัดเตรียมงานฉลองวัดในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013 และได้จัดพัฒนาปรับรูปแบบงานอภิบาลชีวิตครอบครัว สภาภิบาลฯ และคุณพ่อเจ้าอาวาสได้จัดประชุมสัมมนาศึกษาและวางทิศทางจัดแผนงานและโครงการอภิบาลสัตบุรุษ และพัฒนาวัดโดยเน้นพระคัมภีร์เป็นหลักในงานอภิบาล พระคริสตเจ้าเป็นแกนกลาง ชุมชนเป็นฐานแห่งงานอภิบาลและพัฒนาชีวิตในชุมชนวัด วางพื้นฐานข่าวดีใหม่ ทิศทางของงานพัฒนาและอภิบาลสัตบุรุษได้วางเป้าหมายสู่การพัฒนาชุมชน เน้นกระบวนการศาสนสัมพันธ์และบทบาท สัตบุรุษมีส่วนร่วมงานอภิบาลเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสัตบุรุษ

ต่อมาได้จัดพัฒนาระบบงานอภิบาลสัตบุรุษตามแนวทางของพระศาสนจักรสากลอย่างต่อเนื่อง และตามกฤษฎีกาฯ ค.ศ. 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เน้นใช้พระคัมภีร์เป็นฐานอภิบาล จัดรวมคริสตชนเป็น 28 กลุ่มคริสตชน ในเขตพื้นที่ 4 เขต กับกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม 10 กลุ่ม อาทิ  คณะพลมารีย์ คณะสมาชิกอัศวินแห่งศีลมหาสนิท คณะนักขับร้อง ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนวัด คณะธรรมทูต พระเมตตา ฯลฯ ภายใต้การนำของสภาภิบาลวัดฯ ใช้แผนงานยุทธศาสตร์แบบคริสต์ และกระบวนการเสริมสร้างความรู้ด้านเทวศาสตร์ ด้านพระคัมภีร์ และความศรัทธา ดำเนินการพัฒนาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน อาทิ โครงการกิจกรรม Roadmap ของกลุ่มคริสตชนพัฒนา ค่ายคำสอน ค่ายพัฒนาเยาวชน สัมมนาวอล์คแรลลี่สัตบุรุษ และกรรมการสภาภิบาลฯ เตรียมตัวต้อนรับวัดหลังใหม่ที่กำลังสร้าง และคาดว่าจะทำพิธีเสกใน ค.ศ. 2018

งานฉลองวัดประจำปี ค.ศ. 2016 ทางวัดได้จัดฉลองอายุครบ 100 ปี ของคุณพ่อยวง บัปติสตา กิมฮั้ง แซ่เล้า เจ้าอาวาสองค์แรก ผู้ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 เป็นพระสงฆ์ที่สัตบุรุษเคารพนับถือและเป็นผู้มีพระคุณอย่างมาก คณะสัตบุรุษจึงได้จัดสร้างอนุสาวรีย์และรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของคุณพ่อ และจัดทำพิธีเสกในวันฉลองวัด โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

วิสัยทัศน์ของวัดศีลมหาสนิท คือ เป็นวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในลักษณะ เป็นศูนย์กลางแห่งการประกาศข่าวดีใหม่แก่ประชาชน ทั้งในประเทศและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ จึงมีภารกิจสำคัญมาก ทั้งพันธกิจอภิบาลดูแล การประกาศข่าวดีใหม่ กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ พัฒนาสังคม และพันธกิจธรรมทูตเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผลสูง

ความรู้ทั่วไป

X