Menu

โครงการ “311 อัลเลลูยา” แสวงบุญ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ตอนที่ 3

วัดศีลมหาสนิท​ ตลิ่งชัน ร่วมฉลองวาระครบรอบ 350 ปีมิสซังสยาม โดย​ บาทหลวง​ ดร. วิวัฒน์ แพร่สิริ เดินทางไปแสวงบุญครั้งที่​ 1/11​ ณ​ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง และสักการะสถานบุญราศีทั้งเจ็ด สองคอน ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2019

28 มีนาคม 2019

คณะแสวงบุญอำลาเซอร์อังเจลิน และคณะครูคำสอน กับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ออกเดินทางไปตำบลช้างมิ่ง เป้าหมายคือ วัดพระคริสตราชา วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน วัดแม่พระรับสาร และเพิ่มพิเศษคือ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ หนองดงมะไฟ ใกล้เขื่อนน้ำอูม ต. พังโคนจ.สกลนคร
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

เวลา 10.30 น. – คณะแสวงบุญเดินทางถึงวัดแม่พระฯ คุณพ่อและคณะสัตบุรุษได้ต้อนรับอย่างดีและอบอุ่น เตรียมอาหารว่างรับรอง คุณพ่อได้บรรยายประวัติความเป็นมาของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง เป็นเวลา 40 นาที คณะแสวงบุญได้มอบจักรยาน 1 คัน ยาสามัญประจำบ้าน 70 ชุด หนังสือเดินรูป 14 ภาค 250 เล่ม และสิ่งของเครื่องใช้จำนวนหนึ่ง คริสตชนที่นี่มีใจศรัทธา มั่นคงในความเชื่อ และมีโครงการเตรียมสร้างวัดน้อย วัดลูกหลังใหม่ ในเร็วๆ นี้ ก่อนจากกัน คณะสัตบุรุษได้เตรียมผลผลิตข้าวและถั่วที่ปลูกมอบเป็นของที่ระลึกแก่คณะผู้มาเยี่ยม

วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น ดอนขาว คุณพ่อนิเวศน์ อินธิเสน เจ้าอาวาส
วัดนี้เป็นวัดคู่ขนานกับวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง คุณพ่อและคณะพี่น้องคริสตชนที่นี่ได้เตรียมต้อนรับคณะแสวงบุญ ล่วงหน้า แช่มะพร้าวน้ำหอมล่วงหน้า 1 คืน พร้อมกับอาหารว่างรับรอง คณะแสวงบุญได้มอบจักรยาน 1 คัน ยาสามัญประจำบ้าน 70 ชุด และสิ่งของเครื่องใช้จำนวนหนึ่ง

วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง คุณพ่อธีรยุทธ อนุโรจน์ เจ้าอาวาส คุณพ่อณัฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ค.ศ. 1887 หัวหน้าหมู่บ้านโคกเสาขวัญ ได้ไปติดต่อคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ ที่บ้านท่าแร่ เพื่อขอเรียนคำสอน ต่อมาได้แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ บ้านนาคำ ใกล้หนองโดก และบ้านช้างมิ่ง ใกล้หนองเหมือดและหนองอีนาง เป็นหนองผีดุ ไม่มีใครกล้าหาปลาหรือใช้หนองน้ำนี้ แต่ภายใต้คำแนะนำของคุณพ่อกอมบูริเออ พวกเขาไม่กลัวผีและได้อาศัยหนองน้ำเหมือดเลี้ยงชีวิต

ต่อมาพระสังฆราชเกลาดิอุส บาเยได้มอบหมายคณะสงฆ์พระมหาไถ่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาอภิบาลและประกาศข่าวดีที่บ้านช้างมิ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 1948 ที่วัดนี้ คุณพ่อ่เจ้าอาวาสได้แนะนำและแบ่งปันพระวาจากับคณะแสวงบุญ พร้อมกับเล่าเรื่อง กลุ่มคริสตชนพื้นฐาน BEC วัดช้างมิ่ง พอสังเขป หลังจากนั้น คณะสัตบุรุษภายใต้การนำของคุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อผู้ช่วย ได้นำคณะแสวงบุญออกเยี่ยม ทำกิจเมตตารักกับสัตบุรุษของวัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เยี่ยมกลุ่มละ 3 บ้าน เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้พิการ ตามบ้านคริสตชน มอบสิ่งของเครื่องใช้เป็นกิจเมตตาช่วยเหลือ เป็นน้ำใจแก่กัน คณะเยี่ยมได้สรุปประเมินผลกันเอง รู้สึกประทับใจและเปี่ยมด้วยพระพรที่ได้รับจากกิจเมตตาครั้งนี้ ทำให้เข้าใจวิถีชุมชนวัด ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ และกิจเมตตารักต่อเพื่อนมนุษย์​ การเยี่ยมและกิจเมตตารักยังคงประทับใจคณะแสวงบุญทุกคน แล้วยังอดไม่ได้ที่จะไปเยี่ยมวัดน้อยคือ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ ภายใต้ความอภิบาลของวัดพระคริสตราชา นำเยี่ยมโดยคุณพ่อณัฐ ปลัดวัดผู้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดน้อยแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ริมเขื่อนน้ำอูม อ.พังโคน ไหลผ่านหมู่บ้านช้างมิ่ง หนองเดิน ดอนขาว และตำบลช้างมิ่ง

สิ่งที่ได้รับจากการแสวงบุญ กิจเมตตา จาริกเพื่อจารึกตามรอยพระคริสต์ในดินแดนสยาม

งานแสวงบุญครั้งแรกนี้ มุ่งสู่ดินแดนมรณสักขี สองคอน และหมู่บ้านคำเกิ้ม และจาริกตามรอยพระคริสต์ในชุมชนศิษย์พระคริสต์สำคัญเพิ่มเติม คือ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ วัด 3 แห่งในตำบลช้างมิ่ง ดินแดนแห่งพระกระแสเรียกในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

คณะแสวงบุญได้จารึกความทรงจำว่า กิจเมตตาตามคำแนะนำแห่งพระวรสาร เป็นพยานรักและความซื่อสัตย์ต่อกันและกันในพระเยซูคริสตเจ้า เป็นสิ่งผูกเพื่อน ผูกสัมพันธ์ใจผสานกับรักของพระเจ้า เป็นประตูแห่งศาสนสัมพันธ์โน้มนำจิตใจประชาชนให้สัมผัสได้ว่า พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างมาก และรักจนถึงที่สุด ทรงมอบมิชชันนารีมาเป็น “ธรรมทูต” และมอบหมายคนไทยรับหน้าที่ “ธรรมทูต” ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เราประทับใจในความเชื่ออันมั่นคงของคริสตชนที่นี่ เราประทับใจใน “บุญราศี” 7 องค์ ที่สองคอน และ “บุญราศี” ชาวไทย ณ ประเทศลาว อีก 1 องค์ กับความซื่อสัตย์มั่นคง ภาคภูมิใจในพระพรขององค์พระเจ้าเป็นเวลานาน 135 ปี และจะซื่อสัตย์มั่นคงตลอดไป

คริสตชนได้รวมตัวเป็นกลุ่มคริสตชนกลุ่มเล็ก BEC สร้างความอบอุ่นใจ เป็นกำลังใจแก่กันและกันผ่านทางชีวิตและการแบ่งปันพระวาจา แบ่งปันประสบการณ์ แบ่งปันความรัก กำลังใจและความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นพลังความเชื่อ ก่อเกิดพลังความหวัง และวางฐานพลังรักในชีวิตจิตใจ พร้อมกับตระหนักในพระพรที่ไหลหลั่งลงมาในจิตใจอย่างต่อเนื่อง อย่างพอเพียงแก่ลูกของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น กลุ่มคริสตชนยังได้พัฒนาสร้างกลุ่มเพิ่ม กลุ่มลูก กลุ่มหลานในชุมชนคริสตชน และเป็นฐาน เป็นแบบอย่างในกิจการสร้างพลังชุมชนในหมู่บ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นวิสาหกิจในชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงไก่งวง บ้านคำเกิ้ม สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความรักและความอบอุ่นที่ได้รับจากกันและกัน จากความรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ในบรรยากาศของกลุ่มคริสตชนและประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับ ส่งผลให้สมาชิกตระหนักว่า พลังแห่งพระวาจา คือ พลังแห่งชีวิต

ปิดท้ายทุกท่านรับประทานอาหาร ที่ร้านเศวตกมล อ.สว่างแดนดิน อย่างอิ่มอร่อยทั้งอาหารรสเลิศ และบรรยากาศดี สวยงาม อบอุ่นใจ พร้อมกับขอบคุณ คุณวิรัตน์ แพร่สิริ ผู้บริการจัดเตรียมอาหารและที่พักสำหรับคณะแสวงบุญ และคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ผู้นำแสวงบุญ ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงพระทัยดีต่อทุกคนในคณะแสวงบุญ และกิจการแสวงบุญ กิจเมตตา จาริกเพื่อจารึกรอยพระคริสต์ โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ครั้งแรกของโครงการฯ ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

ขอบคุณเนื้อหาและวิดีโอจากคุณ: “ทวิชาติ”

ความรู้ทั่วไป

X