Menu

โครงสร้างการบริหารสภาภิบาล

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

เจ้าอาวาส โดยตำแหน่ง

1. คุณพ่อ ยอห์น บัปติสตา วิวัฒน์ แพร่สิริ – ประธาน
2. คุณพ่อ เอมมานูแอล สหพล ตั้งถาวร – รองประธาน

คณะกรรมการบริหาร

1. ยอห์น ดามัสกัส วรสาร ปิยชาติวงศ์ – ผู้อำนวยการ
2. ดอมินิก พินิจ ดาราศิลป์ – รองผู้อำนวยการ 1
3. เปโตร วัชรธร ป้องศรี – รองผู้อำนวยการ 2
4. อันนา อรทูล เติมคุนานนท์ – เหรัญญิก
5. มารีอา รุ่งทิพย์ วรลักษณ์โสภณ – เลขานุการ
6. ดร. มารีอา นิตยา เกิดแย้ม – ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการแต่งตั้ง

1. ยาโกเบ บุญเพราะ แสงเทียน
2. อันตน ประกอบ สุระสรางค์
3. ยอแซฟ อุดม ศักดิ์รุ่งพงศากุล
4. ยอแซฟ อรุษ อังกุรัตน์

กรรมการผู้แทนจากองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม โดยการแต่งตั้ง

1. มารีอา รุ่งทิพย์ วรลักษณ์โสภณ – คณะพลมารีย์
2. อันนา เมตตา รักตระกูล – กลุ่มเพื่อชีวิตครอบครัว
3. ยอแซฟ สมเกียรติ สุระสรางค์ – คณะนักขับร้อง
4. มารีอา มณินทร ป้องศรี – กลุ่มเยาวชนวัดศีลมหาสนิท

การจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และแผนกงาน สภาภิบาลวัดศีลมหาสนิท

1. กำหนดการบริหารจัดการอย่างมีเป้าหมายและความรับผิดชอบ
2. จัดแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบแบบทุกคนมีส่วนร่วมกับรับผิดชอบ และทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ
3. ประสานงานและร่วมกันอำนวยการให้มีแผนงานแผนงานประจำปี และแผนเหลื่อมปี ประกอบด้วยโครงการและงานประจำปี ดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่างสอดคล้องกับแผนงานระยะยาว (20 ปี) แผนงานระยะกลาง (10 ปี) และแผนงานระยะสั้น (3 ปี)

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

1. ประธาน
 • เป็นผู้นำและประธานในการประชุมสภาภิบาลฯ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อพระสงฆ์ เจ้าอาวาส ร่วมรับผิดชอบกิจการงานองค์รวม และพันธกิจต่างๆ ของวัด กิจการสัตบุรุษด้านความเชื่อ ความศรัทธา และความร่วมมือช่วยเหลืออภิบาลระหว่างสัตบุรุษเพื่อเสริมสร้างความสุขแท้จริงในครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย อย่างมีเป้าหมายและคริสตชนมีบทบาท มีส่วนร่วม ร่วมมือและพัฒนาตามจิตตารมณ์รักและรับใช้แห่งพระวรสาร โดยใช้กระบวนการกลุ่มคริสตชน กิจกรรมอ่านและแบ่งปันพระวาจา และกิจเมตตาต่อเพื่อนบ้านในชุมชน ประสานร่วมมือกันเป็นทีมงานและมีหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้
 • ผู้อำนวยการ
  1. เป็นผู้ดำเนินงาน ติดตามงานตามมติที่ประชุม และตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน สภาภิบาลฯ
  2. เป็นผู้นำในการประชุมสภาภิบาลฯ เมื่อได้รับมอบหมายจากประธาน
  3. เป็นผู้นำคริสตชนในกิจการของวัด งานอภิบาล ชุมชนสัมพันธ์และงานธรรมทูตร่วมกับทีมงานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาภิบาลฯ เพื่อสัตบุรุษ โดยสัตบุรุษในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ร่วมกับพระสงฆ์เจ้าอาวาส ในความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • รองผู้อำนวยการ คนที่ 1
  1. ติดตาม สนับสนุนและประสานงานวิถีชุมชนวัด
  2. บริหารพัฒนากิจการสัตบุรุษ
 • รองผู้อำนวยการ คนที่ 2
  1. ติดตาม สนับสนุนและประสานงานกลุ่ม/องค์กรฆราวาสแพร่ธรรม
  2. จัดการอบรมและพัฒนากิจการอภิบาล สังคมและธรรมทูต
 • เหรัญญิก
  1. รับผิดชอบการเงิน และจัดทำบัญชีรายงานการเงิน
  2. ร่วมรับผิดชอบจัดทำงบประมาณสภาภิบาลวัดประจำปีกับคณะกรรมการสภาฯ
  3. บริหารจัดการการเงินและกิจเมตตา การกุศลของกลุ่ม/ องค์กรและสภาภิบาลฯ
  4. รายงานการเงินต่อสภาภิบาลในที่ประชุมตามที่สภาฯ กำหนด
 • เลขานุการ
  1. บันทึกรายงานการประชุม ติดตามภารกิจของสภาฯ และรวบรวมเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
  2. รับผิดชอบงานธุรการ ประสานงานติดต่อโต้ตอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกตามมติสภาฯ
  3. ร่วมบริหารจัดการทะเบียนครอบครัวคริสตชนของวัด
4. ฝ่ายอภิบาล
5. ฝ่ายธรรมทูต
6. ฝ่ายการศึกษาและเยาวชน
7. ฝ่ายสังคม

ภารกิจและบทบาทกรรมการของสภาภิบาลวัด

1. ภารกิจและหน้าที่ต่อตนเอง

 • ศีกษาเรียนรู้ตนและพัฒนาตนในความสัมพันธ์เป็นหมู่คณะ
 • เทคนิควิธีการทำงานกรรมการสภาภิบาลและภาวะผู้นำกลุ่มคริสตชน
 • เพิ่มพูลความรู้ด้านพระคัมภีร์ เทวศาสตร์และคำสอนของพระศาสนจักรเพื่ออภิบาล

2. ภารกิจและหน้าที่ต่อพระเจ้า

 • กรรมการสภาภิบาลในฐานะศิษย์พระคริสต์และผู้นำวิถีชุมชนวัดแบบปัจจุบัน
 • เสริมพลังกลุ่มคริสตชนกลุ่มเล็กทุกกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระยะ ต้นกล้า ต้นไม้ และต้นใหญ่
 • เพิ่มพูลความรู้ความศรัทธาในพระเจ้าและพันธกิจการประกาศข่าวดี

3. ภารกิจและหน้าที่ต่อ/ เพื่อผู้อื่น

 • ศึกษาพัฒนากระบวนการทำงานอภิบาลเชิงรุก ภาวะผู้นำกลุ่มและชุมชน
 • งานพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการครบวงจร
 • จัดกระบวนการนำกิจเมตตาเป็นฐานการประกาศข่าวดี
 • จัดตั้งกองทุนการศึกษา
 • งานดูแลเอาใจใส่ให้เกียรติต่อญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวและผู้สูงอายุ
 • งานสัมพันธ์ชุมชน วัฒนธรรมและความเข้าใจดีต่อชุมชนเพื่อนบ้านศาสนสัมพันธ์
 • การจัดการศึกษาในโรงเรียนของวัดและของลูกหลานชุมชนวัดศีลมหาสนิท

ความรู้ทั่วไป

โครงสร้างองค์กร

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ
Rev. John Baptist Vivat Praesiri

เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 จังหวัดสมุทรปราการ

รับศีลล้างบาป 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

บิดาชื่อยอแซฟ เอ้งเชียง แพร่สิริ มารดาชื่อมารีอา บุญพา แพร่สิริ

มีพี่น้อง 8 คน ชาย 5 คน หญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6

" เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า "

คุณพ่อได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท สวนผัก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ในทันทีที่ได้จัดงานฉลองวัด นักบุญยอแซฟ ครบ 50 ปี เสร็จสิ้น และเมื่อมาถึงได้ลงมือจัดเตรียมงานฉลองวัดในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013 และได้จัดพัฒนาปรับรูปแบบงานอภิบาลชีวิตครอบครัว สภาภิบาลฯ และคุณพ่อเจ้าอาวาสได้จัดประชุมสัมมนาศึกษาและวางทิศทางจัดแผนงานและโครงการอภิบาลสัตบุรุษ และพัฒนาวัดโดยเน้นพระคัมภีร์เป็นหลักในงานอภิบาล พระคริสตเจ้าเป็นแกนกลาง ชุมชนเป็นฐานแห่งงานอภิบาลและพัฒนาชีวิตในชุมชนวัด วางพื้นฐานข่าวดีใหม่ ทิศทางของงานพัฒนาและอภิบาลสัตบุรุษได้วางเป้าหมายสู่การพัฒนาชุมชน เน้นกระบวนการศาสนสัมพันธ์และบทบาท สัตบุรุษมีส่วนร่วมงานอภิบาลเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสัตบุรุษ

ต่อมาได้จัดพัฒนาระบบงานอภิบาลสัตบุรุษตามแนวทางของพระศาสนจักรสากลอย่างต่อเนื่อง และตามกฤษฎีกาฯ ค.ศ. 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เน้นใช้พระคัมภีร์เป็นฐานอภิบาล จัดรวมคริสตชนเป็น 28 กลุ่มคริสตชน ในเขตพื้นที่ 4 เขต กับกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม 10 กลุ่ม อาทิ  คณะพลมารีย์ คณะสมาชิกอัศวินแห่งศีลมหาสนิท คณะนักขับร้อง ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนวัด คณะธรรมทูต พระเมตตา ฯลฯ ภายใต้การนำของสภาภิบาลวัดฯ ใช้แผนงานยุทธศาสตร์แบบคริสต์ และกระบวนการเสริมสร้างความรู้ด้านเทวศาสตร์ ด้านพระคัมภีร์ และความศรัทธา ดำเนินการพัฒนาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน อาทิ โครงการกิจกรรม Roadmap ของกลุ่มคริสตชนพัฒนา ค่ายคำสอน ค่ายพัฒนาเยาวชน สัมมนาวอล์คแรลลี่สัตบุรุษ และกรรมการสภาภิบาลฯ เตรียมตัวต้อนรับวัดหลังใหม่ที่กำลังสร้าง และคาดว่าจะทำพิธีเสกใน ค.ศ. 2018

งานฉลองวัดประจำปี ค.ศ. 2016 ทางวัดได้จัดฉลองอายุครบ 100 ปี ของคุณพ่อยวง บัปติสตา กิมฮั้ง แซ่เล้า เจ้าอาวาสองค์แรก ผู้ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 เป็นพระสงฆ์ที่สัตบุรุษเคารพนับถือและเป็นผู้มีพระคุณอย่างมาก คณะสัตบุรุษจึงได้จัดสร้างอนุสาวรีย์และรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของคุณพ่อ และจัดทำพิธีเสกในวันฉลองวัด โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

วิสัยทัศน์ของวัดศีลมหาสนิท คือ เป็นวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในลักษณะ เป็นศูนย์กลางแห่งการประกาศข่าวดีใหม่แก่ประชาชน ทั้งในประเทศและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ จึงมีภารกิจสำคัญมาก ทั้งพันธกิจอภิบาลดูแล การประกาศข่าวดีใหม่ กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ พัฒนาสังคม และพันธกิจธรรมทูตเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผลสูง

X