Menu

เจ้าอาวาส

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ

คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ

1 พ.ค. 2013 - ปัจจุบัน

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ
Rev. John Baptist Vivat Praesiri

เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 จังหวัดสมุทรปราการ
รับศีลล้างบาป 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
บิดาชื่อยอแซฟ เอ้งเชียง แพร่สิริ
มารดาชื่อมารีอา บุญพา แพร่สิริ
มีพี่น้อง 8 คน ชาย 5 คน หญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6

" เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า "

  • วิสัยทัศน์

เป็นวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในลักษณะ ศูนย์กลางแห่งการประกาศข่าวดีใหม่แก่ประชาชน

  • พันธกิจ

พันธกิจอภิบาลดูแล การประกาศข่าวดีใหม่ กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ พัฒนาสังคม และพันธกิจธรรมฑูตเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผลสูง

ประวัติ

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

ชุมชนแห่งความเชื่อ คริสตชน

ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ดินแดนฝั่งธนบุรี อ. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ติดกับ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นสวน สงบ ร่มรื่น การเดินทางส่วนมากต้องใช้เรือเป็นพาหนะ คลองมหาสวัสดิ์หรือคลองชัยพฤกษ์ เป็นคลองที่เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวยหรือคลองบางกอกน้อย ใกล้วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร วัดน้อยใน ซึ่งไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี กับเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ผ่าน อ. พุทธมณฑล ไปออกแม่น้ำท่าจีนที่ ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม รวมความยาว 28 กิโลเมตร มีทางรถไฟผ่านแต่ไม่สะดวก ต้องเดินเป็นระยะไกลมาก การสร้างถนนในระยะแรก (ค.ศ. 1973) ประมาณ 45 ปีก่อน เป็นถนนลูกรังแคบๆ พอให้รถแล่นได้

หลายปีต่อมาได้ปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง การเดินทางก็ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร รถยนต์มีน้อยมาก ค.ศ. 1978-2007 (พ.ศ. 2521-2550) ทางรัฐบาลสร้างถนนกาญจนาภิเษก และในปี พ.ศ. 2542-2548 สร้างถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อถนนเพชรเกษม ถนนรัตนาธิเบศร์ และทางหลวง 345 ไปปทุมธานี

ในย่านชุมชนนี้ เดิมมีสัตบุรุษดั้งเดิมสองกลุ่ม คือ กลุ่มคนจีน ตั้งบ้านเรือนริมคลองมหาสวัสดิ์ และกลุ่มคนญวน อยู่บริเวณสวนแดน ฝั่งตลิ่งชัน ธนบุรี เป็นชุมชนความเชื่อที่อยู่ในความดูแลของวัดกาลเหว่ร์ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) ได้มีการสร้างวัดอาคารถาวรหลังแรก ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1986 สัตบุรุษกลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่อยู่ตามบ้านจัดสรรชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ และผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกของวัดแห่งนี้

ความรู้ทั่วไป

X