ประกาศวัดศีลมหาสนิท เรื่อง สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ณ วันที่ 25 เมษายน 2021